Disclaimer

De inhoud van deze website heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. Stel geen vertrouwen in de informatie die deze website vermeldt zonder het advies in te winnen van een behoorlijk gekwalificeerd adviseur die vertrouwd is met uw bijzondere omstandigheden. Capital Solutions bvba is niet aansprakelijk voor de informatie die deze website bevat, noch voor de juistheid of volledigheid ervan, en wijst alle aansprakelijkheid in verband met deze informatie af.

Tenzij anders vermeld is Capital Solutions bvba de eigenaar van het copyright van deze website en de inhoud ervan. Geen enkel deel van deze website mag onder enige materiële vorm (fotokopie of elektronische opslag in enig medium en al dan niet tijdelijk of toevallig voor enig andere gebruik van deze publicatie inbegrepen) openbaar worden gemaakt, verspreid, overgenomen, hergebruikt noch gereproduceerd, tenzij wettelijk toegestaan.

Capital solutions bvba behoudt zich het recht voor deze beleidsverklaring te allen tijde te herzien door op deze website een nieuwe verklaring te publiceren. Gelieve deze pagina geregeld op wijzigingen na te kijken.

PRIVACY STATEMENT

Deze website wordt beheerd door Capital Solutions bvba.

De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing.

Als u deze website bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens worden opgevraagd door Capital Solutions bvba, rechtstreeks (waarbij u wordt gevraagd de gegevens te verstrekken) of onrechtstreeks. Capital Solutions bvba zal deze persoonsgegevens evenwel uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacy Statement en waakt erover dat deze persoonsgegevens worden beschermd. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden inzake de gegevensverwerking van deze website, het gebruik van cookies en legt uit hoe iemand zijn rechten kan uitoefenen ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Capital Solutions bvba verklaart u dat u kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft u aan Capital Solutions bvba de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Bepalingen inzake gegevensverwerking

Capital Solutions bvba verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van de website. In eerste instantie gebruikt Capital Solutions uw gegevens om u de informatie te bezorgen waar u om vraagt en om uw dossier te beheren. Ze worden daarnaast ook gebruikt voor promotionele doeleinden.

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan bedrijven die met ons contractueel verbonden zijn ter voldoening van alle administratieve werkzaamheden die verband houden met voormelde doeleinden. Deze bedrijven zijn door ons geselecteerd op basis van strenge criteria en zijn contractueel gehouden tot discretie en confidentialiteit.

Vertrouwelijke gegevens

Capital Solutions bvba verzamelt via deze website geen persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging. Als Capital Solutions bvba toch zulke gegevens wenst te verzamelen, zal er u voorafgaand uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd. Let erop dat als u ongevraagd vertrouwelijke persoonsgegevens aan Capital Solutions bvba verstrekt, u erin toestemt dat we die gegevens verwerken overeenkomstig artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Cookies

Capital Solutions bvba kan gegevens verzamelen en verwerken over het gebruik van deze website, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de geraadpleegde pagina’s, de vorige en volgende websites die u bezocht en bezoekt en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld aan de hand van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt bewaard door uw webpage-server. U kunt kiezen om al dan niet cookies te aanvaarden door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie zorgt ervoor dat u deze website sneller en makkelijker kunt gebruiken.

Websites van derden

Let erop dat dit Privacy Statement niet geldt voor websites van derden die een hyperlink hebben van of naar deze website.

Uw rechten inzake persoonsgegevens

Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht op toegang en op verbetering van uw gegevens. U beschikt eveneens over een recht om u kosteloos te verzetten tegen de aanwending van uw gegevens voor commerciële doeleinden.

^