Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.2 Onder “Capital Solutions” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Capital Solutions BVBA., met werkingszetel te 2170 Merksem, Alkstraat 57 en ondernemingsnummer:

BE 0846.206.620.

1.3 Onder “de medecontractant” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: persoon die, in verband met het leveren van diensten door Artikel 1: Definities

1.4 Onder “partijen” worden in deze algemene voorwaarden verstaan: Capital Solutions en medecontractant.

Artikel 2: Toepasselijkheid – contractueel kader

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten aan en overeenkomsten van Capital Solutions. Samen met de bijzondere voorwaarden die voor elke individuele overeenkomst worden ondertekend, evenals de bijlagen, addenda en avenanten, maken zij het contractuele kader uit tussen de medecontractant en Capital Solutions.

2.2 Bedingen die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
2.3 De eventuele nietigheid van een bepaald deel van de overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige deel geldt dan als overeengekomen wat op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij wat partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid gekend zouden hebben.

2.4 Indien Capital Solutions in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Capital Solutions het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.5 Ingeval deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds bepalend.

Artikel 3: Overeenkomsten

Capital Solutions behoudt zich het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de met de medecontractant gesloten overeenkomst.

Artikel 4: Intellectueel eigendom

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Capital Solutions de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar opgemaakte en verstrekte analyse, oplossingen, voorbeelden, berekeningen, modellen en offertes. Deze zaken blijven eigendom van Capital Solutions en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. De medecontractant zal deze zaken op eerste verzoek aan Capital Solutions terugbezorgen.

4.2 In geval van overtreding van het in artikel 4.1 bepaalde is de medecontractant aan Capital Solutions een boete verschuldigd van 1.000 EUR voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag dat de overtreding duurt, onverminderd de overige rechten die Capital Solutions geldend kan maken.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1 De informatie die Capital Solutions van de medecontractant verkrijgt voor de uitvoering van haar taken is bestemd voor strikt intern gebruik.
5.2 De medecontractant geeft op voorhand, aan Capital Solutions, de toestemming voor het gebruik van de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen dan Capital Solutions nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uit te voeren opdracht.

5.3 Medecontractant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens.

Artikel 6: Klachten

6.1 De medecontractant zal de geleverde dienst onmiddellijk controleren op eventuele afwijkingen van wat is overeengekomen.
6.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, schriftelijk en binnen 14 kalenderdagen nadat de dienst door Capital Solutions gepresteerd is, worden ingediend bij Capital Solutions.

6.3 Indien de voorwaarden vermeld in artikel 8.2 niet volledig worden nageleefd wordt de

medecontractant geacht het gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
6.4 Capital Solutions is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien de medecontractant aan al zijn contractuele verplichtingen tegenover Capital Solutions, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. De medecontractant zal zijn verplichtingen niet opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

6.5 Indien de klachten van de medecontractant, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Capital Solutions na overleg met de medecontractant zorg dragen voor het binnen redelijke termijn opnieuw verrichten van een dienst van dezelfde soort dan wel het toepassen van een redelijke prijsreductie. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de medecontractant is slechts mogelijk met medewerking van Capital Solutions.

6.6 Indien de klachten van medecontractant, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn opnieuw verrichten van een dienst niet mogelijk is, zal Capital Solutions slechts de (aan)betaling voor de te verrichten dienst, voorzover daarvan in het onderhavige geval sprake is, aan medecontractant terugbetalen. De overeenkomst tussen partijen zal dan (geheel of gedeeltelijk, voorzover betrekking hebbende op de terugbetaalde bestelling) zijn ontbonden. Behoudens opzet of grove nalatigheid is Capital Solutions niet aansprakelijk voor welke schade of welke verplichting dan ook, die voor medecontractant en/of derden mocht ontstaan als gevolg van het feit dat herverrichten van een dienst niet mogelijk is.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Capital Solutions, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor de medecontractant en/of derden mocht ontstaan.

7.2 Onverminderd wat hiervoor is bepaald, is Capital Solutions voor diensten die zij van derden heeft betrokken, niet aansprakelijk voor welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor de medecontractant en/of derden mocht ontstaan.